مرداد 05 1401قرارداد-مالی-موکلین-شخصی

قرارداد مالی موکلین شخصی

در مرداد 05, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 13168

قرارداد
کانون وکلای دادگستری
به تجویز ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 10 و 219 قانون مدنی و در اجرای مواد 1 و 2 آئین نامه حق الوکاله و هزیه سفر وکلای دادگستری مصوب 9/1/1399و سایر مقررات مربوطه، این قرارداد در تاریخ                 بین خانم/ آقای 
...........................................................به عنوان وکیل وآقا/خانم..................................................................... فرزند........................کدملی ..............................................................................................................................................................................................به نشانی :
...........................................................................................................................................تلفن:....................... به عنوان موکل در مورد ضوابط کار و میزان و نحوه پرداخت حق الوکاله منعقد گردید. 
موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارتست از:حق الوکاله: کل میزان حق الوکاله به شرح ذیل تعیین گردید که موکلین متضامنا متعهد به پرداخت آن می باشند به منظور تضمین پرداخت حق الزحمه از سوی موکل     فقره چک / سفته به شماره                          در اختیار وکیل قرار گرفت که وکیل در زمان مقرر در قرارداد یا پایان کار وکالت و اختیار خواهد داشت با قید تاریخ در چک / سفته، آن را وصول نماید .هم چنین لازم به ذکر است که در صورت نیاز به طرح دعاوی دیگر (ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای تقابل یا هر دعوای دیگری) قرارداد حق الوکاله جداگانه ای وفق مقررات تنظیم و تعیین خواهد شد، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد. 

وکیل مرقوم متعهد است طبق قانون وکالت و آئین نامه های مربوطه از حقوق موکل دفاع نماید و تعهد وکیل به وسیله است نه به نتیجه، لذا وکیل تعهد به اخذ نتیجه دلخواه موکل و تسریع در رسیدگی را نمی نماید و به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فراقانونی مثل آشنایی با مقامات و کادر قضایی یا اداری و غیره نیست و صرفاً می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند. همچنین موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد. 

صرف نظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل، قبول وکالت به معنی تضمین کامل موفقیت در کار نبوده و بلکه احتمال عدم پیشرفت کار تفهیم شد با وصف مذکور حاضر به اعطاء وکالت گردید و وکیل مذکور قانوناً و اخلاقاً متعهد است که با احساس مسئولیت موضوع وکالت را پیگیری نماید، و چنانچه موضوع وکالت جزئاً یا کلاً به نفع موکل خاتمه نیابد در پرداخت حق الوکاله تاثیری ندارد. 

موکل تعهد نمود در هر زمانی که وکیل مقتضی بداند در دفتر وکالت حاضر شده و اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار داده و وسیله اجرای قرارها را تدارک نماید و هزینه های دادرسی، نشر آگهی ، کارشناسی ، مسافرت و غیره را در اختیار وکیل قرار دهد. در غیر این صورت از این جهت هیچ گونه مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود و موکل شخصاً مسئول خسارات وارده است. همچنین لازم به ذکر است که ادعای تسلیم اسناد به وکیل و عدم ارائه رسید هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد. 

معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها، ابلاغ اوراق و معرفی کفیل ، وثیقه ، ضامن و تأمین لازم برای اجرای حکم غیابی و راهنمایی در جلب متهم و معرفی اموال جهت توقیف بعهده موکل می باشد. وکیل در این موارد راهنمایی فکری خواهد داشت و همچنین موکل متعهد است کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد.  

موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل که عبارت است از (طرح دعوای حقوقی یا کیفری یا دفاع از حقوق موکل یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است) غیر قابل استرداد است و وکیل استحقاق دریافت مابقی حق الوکاله  را نیز دارد. و در صورت عدم پرداخت حق الوکاله در موعد مقرر نیز موکل متعهد می گردند علاوه بر پرداخت حق الوکاله مورد توافق،سی درصد مبلغ حق الوکاله را به عنوان جبران خسارت به وکیل پرداخت نمایند.

در صورتی که موکل وکیل را بدون عذر موجه عزل نماید یا وکیل به علتی که مربوط به موکل است از قبیل عدم همکاری وی در تهیه وسایل اجرای قرار یا تاخیر در پرداخت هزینه ها استعفا نماید یا موکل از تعقیب دعوا منصرف شود یا دعوا را مسترد نماید و نیز در صورتی که وکیل قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی یا بعد از آن با اقدامات حاصله از ماده 21 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و با مصالحه و سازش در دادگاه یا خارج از دادگاه موفق به حل و فصل موضوع وکالت گردد، استحقاق دریافت الباقی حق الوکاله را عندالمطالبه خواهد داشت و موکل به محض مطالبه وکیل موظف به پرداخت آن می باشد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 7 قرارداد عمل خواهد شد. 

چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور، اسنادی مانند چک، سفته، رسید و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی پرداخت نگردد، وکیل حق دارد از انجام وکالت امتناع نموده و حق الوکاله تعیین شده را به طور کامل مطالبه و دریافت نماید و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 7 قرارداد عمل خواهد شد. 

10-موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات لازم در مورد دعوای مربوطه از قبیل نوع دعوایی که باید طرح شود، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزایی، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضاء این قرارداد یا دادخواست یا شکواییه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و وکیل از آن فتوکپی تهیه نموده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً بر عهده می گیرد. 
11-به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او، حق الوکاله مورد نظر دادگاه طبق تعرفه است و مازاد آن در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست. ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز برای مرحله اجرا بدون حکم دادگاه، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد. 
12-علی رغم وجود اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در وکالتنامه، انجام تجدیدنظرخواهی توسط وکیل موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است. در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر یا فرجام بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد و مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا کند. در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود. 
13-این قرارداد پیرو وکالتنامه شماره                              مشتمل بر13 ماده در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و پیشرفت کار و حدود و امکانات و مسئولیت های وکیل و عواقب و آثار مدنی و کیفری دعوا طبق مقررات قانونی اعلام گردید و نسبت به موکل و قائم مقام قانونی وی نافذ و معتبر است و موکل با استحضار کامل از مفاد قرارداد آن را امضاء و حق هرگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین اقرار می دارد که نسخه دوم وکالتنامه مذکور و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است. 

امضاء موکل امضاء وکیل

سید سجاد رزاقی موسوی

وکیل موسوی

وکیل دادگستری

وکیل ملکی

وکیل کیفری

آدرس بهترین وکیل بابل و بابلسر

نظرات
    نظر خود را بنویسید