مرداد 05 1401قرارداد-کلینیک-پزشکی

قرارداد کلینیک پزشکی

در مرداد 05, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 10686

بنام خدا

قرارداد حاضر فی مابین آقای/خانم... ……….فرزند... …….متولد... …….به شماره ملی... …………..و به نشانی... …………………………………………به عنوان پزشک و سرمایه گذارکه به اختصار در این قرارداد طرف اول نامیده می شود
 خانم.......................... فرزند.................. متولد................... به شماره ملی... .................................و به
 نشانی... ..............................................................................به عنوان دستیار یا متصدی که به اختصار در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و توافقات حاصله منعقد گردیده است و طرفین ضمن عقد حاضر متعهد و ملزم به اجرای تمامی تعهدات و مفادی که در این قرارداد و از قانون نشات می گیرد می باشند .
ماده 1 )   موضوع قرارداد:
همکاری طرفین قرارداد در کلینیک زیبایی ( خدمات پوستی) بر اساس شرایط و  تعهدات مندرج در قرارداد 
 ماده 2)  مدت قرارداد :
مدت این قرارداد از تاریخ.......................... لغایت........................ به مدت... سال تمام شمسی است.
تبصره1: طرف دوم موظف است طبق برنامه زمانبندی مقرر.......... روز در هفته یعنی روزهای ...............از ساعت... ....... الی ..........نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید.
تبصره2: طرفین می توانند در صورت توافق و با تراضی،  یکماه قبل از پایان موضوع ماده 2 نسبت به تمدید كتبی قرارداد اقدام نمایند.
ماده3 )آورده طرفین
آورده طرف اول عبارت است از:
1- در اختیار گذاشتن محل موضوع قرارداد به نشانی........................................................................................
 2-ابزار و دستگاه های موجود در کلینیک که عبارتند از:.....................................................................................

 تبصره- تمام سرمایه موضوع قرارداد متعلق به طرف اول بوده و طرف دوم با امضاء ذیل قرارداد اقرار میدارد هیچگونه ادعایی نسبت به سرمایه، دستگاه ها و... نداشته و دستگاه ها را صحیح و سالم تحویل گرفته است.
آورده طرف دوم عبارت است از :
انجام کلیه خدمات مورد توافق به شرح ذیل تحت نظر پزشک متخصص ..................که عبارتند از:
...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

تبصره1- بهره برداری از امکانات موضوع قرارداد می بایست با شرایط مقرر و اخذ کلیه مجوزهای قانونی مرتبط صورت پذیرد.
تبصره2- طرف دوم صرفاً حق استفاده از امکانات موجود، جهت انجام امور مندرج  در قرارداد را دارد و با امضاء ذیل قرارداد اقرار می نماید كه هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوینی همچون سر قفلی، حق ‌صنفی،‌ حق كسب،‌ پیشه یا تجارت و غیره به طرف اول پرداخت نكرده است.
ماده4 ) تعهدات طرفین :
تعهدات طرف اول عبارت است از :
1- تامین لوازم، مواد طبی و مصرفی مرتبط با اجرای قرارداد با کیفیت متعارف که مورد تایید وزارت بهداشت باشد
2-تعمیر و راه اندازی دستگاه های موضوع قرارداد ،پرداخت هزینه های جاری کلینیک و حقوق پرسنل
3- پرداخت حق السهم طرف دوم به صورت .........................................................( از تاریخ شروع قرارداد)
4- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ، طرف اول متعهد و ملزم به تسویه حساب این قرارداد بوده و سهم طرف دوم راپس از تحویل ابزار و وسایل در مقابل دریافت رسید تأدیه نماید، در غیر اینصورت مطابق بند 1 ماده7متعهد به جبران خسارت خواهد بود .
تعهدات طرف دوم عبارت است از:
دریافت کلیه مجوزهای قانونی برای انجام خدمات موضوع قرارداد
2- بهره برداری از دستگاه ها و لوازم با رعایت قواعد قانونی، شرعی، اخلاقی و مورد توافق طرفین
تحویل کلیه لوازم، وسایل و مواد اولیه مصرف نشده به صورت صحیح و سالم در پایان مدت قرارداد یا قطع همکاری به دلیل فسخ قرارداد، در غیر اینصورت مطابق بند 2 ماده  7 متعهد به جبران خسارت خواهد بود .
ماده 5) تقسیم منافع حاصل از قرارداد
درآمد حاصل از ارائه کلیه خدمات موضوع قرارداد پس از کسر هزینه های دارویی و مصرفی به نسبت  ...............درصد کل درآمد برای طرف اول و................ درصد کل درآمد برای طرف دوم تعیین گردید.
ماده 6 ) جهات فسخ قرارداد
انقضای مهلت تعیین شده در قرارداد و عدم تمدید آن از سوی طرفین
2-هریک از طرفین قرارداد در صورتی که از عملکرد طرف مقابل رضایت نداشته باشد می تواندبدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی با ارسال اظهارنامه ای به طرف مقابل نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. 
ماده7) ضمانت اجرای عدم انجام تعهد از ناحیه طرفین
در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی طرف اول به ازای هر ماه مکلف به پرداخت.......... به عنوان وجه التزام می باشد
 2-در صورت عدم رعایت شرایط مقرر از سوی طرف دوم در صورت بروز خسارت،  مکلف به پرداخت........................ به عنوان وجه التزام می باشد.
ماده 8)  حل اختلاف
در صورت بروز هر گونه اختلاف  ناشی از موضوع قراردادبین طرفین، بدوا  از طریق سازش به حل و فصل آن خواهند پرداخت و در صورت عدم حصول سازش مطابق قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به موضوع  اختلاف می باشند.
این قرارداد مشتمل بر 8 ماده در2 نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یكسان و واحد تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراو لازم الاتباع می باشد.

سجاد موسوی

بهترین وکیل بابل و بابلسر

بهترین وکیل مازندران

وکیل طلاق

وکیل ملکی

وکیل کیفری

وکیل پایه یک دادگستری

نظرات
    نظر خود را بنویسید